Vedtægter til foreningen til bevarelse af Bergmannhus

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen Bergmannhus Foreningen, der har hjemsted på Thurø i Svendborg Kommune, er stiftet den 4.marts 2014


§ 2 Formål

Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme Thurø borgeres trivsel ved at bevare Bergmannhus. Foreningen drives af frivillige borgere i alle aldersgrupper, der er medlemmer af foreningen. Foreningen styres af en bestyrelse.

§ 3 Medlemmer Som medlem kan optages enhver, der anmoder om medlemskab, og som kan tilslutte sig foreningens formål. Ethvert medlem modtager ved indmeldelse en kopi af foreningens gældende vedtægter. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst en måneds varsel.


§ 4 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Alle medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedr. foreningens opløsning henvises til § 9.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag offentliggøres sammen med dagsorden senest en uge før generalforsamling.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand i lige år
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 4 i ulige år)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
 9. Valg af revisor jf. §8 (valg hvert år)
 10. Valg af revisorsuppleant.(valg hvert år)
 11. Eventuelt

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 6 Bestyrelsen

Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen består af en formand, og 6 medlemmer, der alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører foreningen, arkiveres på forsvarlig vis.

Foreningen tegnes af formanden og i økonomiske anliggender af kassereren.


§ 7 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal senest den 15. februar afgive regnskab og dokumentation for det forudgående år og status pr. 31. december til revisor.

Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med kasserens og intern revisors underskrift.

Kasserer og revisor skal hvert år inden d. 1. marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at lovgivningen er overholdt og at beholdningerne er til stede.


§ 8 Kontingent

50,-kr pr. husstand pr. år


§ 10 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ved opløsning tilfalder eventuel formue almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling,
Thurø, den 4.marts 2014

Anette Brogaard, dirigent / Lone Holm Jacobsen, formand